African elephants in Tsavo National Park, Kenya, by William Gray

Kenya

Portfolio

Xxx